JAK TO FUNGUJE?

PRŮBĚH SPOŘENÍ

Stavební spoření má dvě fáze:

a) Fáze spoření

Vkladatel ukládá většinou pravidelně vklady na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje státní podporu. Vklady a státní podpora na účtu stavebního spořeni jsou úročeny.

b) Fáze úvěrová

Následuje po fázi spořicí a spočívá v poskytnutí výhodného úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby.
Stavební spoření tedy představuje výhodné ukládání peněz a zároveň možnost získat výhodný úvěr na bytové potřeby.

STÁTNÍ PODPORA

Vznik nároku na státní podporu

Státní podporu může získat:

  • občan České republiky,
  • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky,
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.

Má-li účastník splňující výše uvedené podmínky uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout částku 2 000 Kč.

Podmínky výplaty státní podpory

Nárok na výplatu státní podpory má účastník, pokud po dobu 6 let nebylo nakládáno s vkladem.

Výše státní podpory

od roku 2024 činí jeho výše 5 % z ročně uspořené částky (maximálně však 1 000 Kč za rok na jedno rodné číslo).

TVORBA FONDU STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Stavební spoření je založeno na principu podílu klientů na tvorbě společných zdrojů, které lze použít na poskytování úrokově zvýhodněných úvěrů na pořízení bytu, jeho rekonstrukci, obecně na řešení bytových potřeb klientů.

Každý klient určitou dobu (ze zákona minimálně 24 měsíců) spoří a po splnění stanovených podmínek může získat úvěr ze stavebního spoření. Pokud mají stavební spořitelny dostatek finančních zdrojů, mohou poskytovat klientům tzv. překlenovací úvěry (meziúvěry), které slouží k dřívějšímu financování bytových potřeb do doby, než klient získá nárok na úvěr ze stavebního spoření. Tato forma financování bytových potřeb je mezi klienty stále více oblíbená a využívaná. Možnost využití tzv. překlenovacího úvěru zvyšuje flexibilitu stavebního spoření.

ROLE SPOŘÍCÍCH KLIENTŮ

Významnou a nezastupitelnou roli v uzavřeném systému stavebního spoření hrají klienti, kteří nepotřebují řešit své bytové potřeby, ale využívají tento produkt jako výhodný způsob zhodnocení svých úspor.

Státní podpora poskytovaná všem klientům je v systému stavebního spoření aplikována ze dvou důvodů.
Klientům, kteří řeší prostřednictvím stavebního spoření své bytové potřeby, poskytuje další zdroje na přesně vymezené účely.
Hlavním úkolem státní podpory systému stavebního spoření je však posílení motivace spořit. Pro spořícího klienta je odměnou za to, že své úspory poskytuje prostřednictvím systému stavebního spoření formou úvěrů klientům, kteří je potřebují. Provedené průzkumy ukazují, že vysoké procento spořících klientů, kteří nepožadují úvěr, naspořené prostředky přesto použije na řešení svých bytových potřeb.

BEZPEČNOST STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Jedním z nejvýznamnějších atributů stavebního spoření je jeho vysoká bezpečnost.
Stavební spoření mohou provozovat pouze specializované banky na základě zvláštního oprávnění. Díky omezení rizikových obchodních aktivit stavebních spořitelen zákonem lze stavební spoření považovat za jeden z nejbezpečnějších finančních produktů.

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ EFEKTY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Stavební spoření umožňuje řešit bytové potřeby občanů a zvyšuje jejich zájem o modernizaci bydlení. To ve svých důsledcích pozitivně ovlivňuje rozvoj stavební výroby orientované na bytovou výstavbu.

Část prostředků vložených do stavebního spoření se státu vrací formou vyšších daní z příjmů odváděných stavebními firmami a podniky orientovanými na související výroby, jako jsou např. výroba stavebních hmot a materiálů, výroba sanitární techniky apod. Vyšší rozsah výroby a odbytu současně ovlivňuje zaměstnanost i výši příjmů občanů. Vyšší příjmy obyvatelstva umožňují růst spotřeby a následně příjmů státního rozpočtu.

Přímé i následné efekty stavebního spoření v oblasti řešení bytových potřeb jednoznačně potvrzují opodstatněnost existence stavebního spoření na trhu bankovních produktů a současně i jeho podporu ze strany státu.